Regulamin Świadczenia Usług Abonamentowych§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Określenia użyte w regulaminie w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają:

 

1. „Abonament” lub „Opłata abonamentowa” – opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu zapewniania dostępu do materiałów do druku tj. kolorowanek;

 

2. „Usługodawca” – podmiot świadczący usługi abonamentowe, posiadający pełne prawo
do udostępnionych materiałów;

 

3. „Abonent” – osoba bądź podmiot, który wykupił usługę „Kolorowanki na abonament”;

 

4. „Adres e-mailowy” – adres poczty elektronicznej Abonenta służący Usługodawcy
do kontaktowania się z Abonentem oraz Abonenta z Usługodawcą na wypadek problemów
z dostępem do wykupionych materiałów;

 

5. „Faktura” – dokument obejmujący opłaty za Usługi abonamentowe;

 

6. „Numer kontaktowy” – numer telefonu podany Usługodawcy przez Abonenta w celu umożliwienia Usługodawcy telefonicznego kontaktu z Abonentem;

 

7. „Usługa abonamentowa” lub „Kolorowanki na abonament”– usługa polegająca na udostępnieniu materiałów do druku;

 

8. „Okres rozliczeniowy” – czas, za który Abonent zapłacił w celu korzystania z Usługi abonamentowej.

 

§ 2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

1. Usługodawca świadczy Usługę abonamentową na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

2. Usługodawca świadczy Usługę abonamentową na wyłączny użytek Abonenta.

 

3. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, Abonament może być aktywowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

4. Usługodawca wyraża zgodę na kopiowanie Kolorowanek na abonament przez Abonenta -osobę fizyczną i wykorzystanie ich na własny użytek.

 

5. Usługodawca wyraża zgodę na kopiowanie Kolorowanek na abonament przez Abonenta -przedsiębiorcę, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową do prowadzenia własnej działalności gospodarczej tylko w miejscu jej prowadzenia.

 

6. Usługodawca nie wyraża zgody na sprzedaż, publikację i udostępnianie Kolorowanek
na abonament innym podmiotom gospodarczym, fundacjom, stowarzyszeniom lub osobom fizycznym, z wyłączeniem § 2 ust. 4.

 

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z ABONAMENTU

 

1. W celu korzystania z udostępnionych Kolorowanek na abonament niezbędne jest utworzenie konta w usłudze Dropbox. Rejestracja jest darmowa. Na podany podczas rejestracji adres email Abonenta, w załączniku, zostanie przesłana Instrukcja zakupu oraz korzystania z platformy z usługą „Kolorowanki na abonament”. Przedstawia ona sposób utworzenia konta.

 

2. Do korzystania z udostępnionych Kolorowanek na abonament konieczne jest opłacenie Abonamentu przez Abonenta za dany Okres rozliczeniowy.

 

3. W przypadku wypowiedzenia, wygaśnięcia lub nieopłacenia Abonamentu udostępnione Kolorowanki na abonament przestaną być dostępne, a Abonent zostanie wykreślony z listy
osób uprawnionych do korzystania z Usługi abonamentowej.

 

§ 4. TERMIN I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1. Abonent może dokonywać płatności wynikających z zamówienia Usług abonamentowych na dwa sposoby:

 

  1. rachunek bankowy poprzez „Przelew tradycyjny”;

  2. szybki przelew tj. „Przelewy24”.

 

2. Rozpoczęcie świadczenia Usług abonamentowych następuje z chwilą opłacenia zamówienia. Opłata za świadczenie Usług na kolejny Okres rozliczeniowy odbywa się na podstawie Faktury proforma 3 dni przed końcem obecnego Okresu rozliczeniowego.

 

3. W przypadku wybrania opcji „szybki przelew” płatności rozliczane są przez PayPro S.A.
z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327),
zgodnie z regulaminami usług, dostępnymi
pod adresem: https://www.przelewy24.pl/o-firmie.

 

§ 5. ZASADY ZAKUPU ABONAMENTU

 

1. Istnieją dwa sposoby składania zamówień na świadczenie Usług abonamentowych:

 

  1. przez sklep internetowy pod linkiem: www.wydawnictwomartel.pl/abonamenty;

  2. telefonicznie.

 

2. Zakup Abonamentu oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą tj. z Wydawnictwem MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (ul. Wrocławska 152, 62-800 Kalisz) umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na cyfrowej subskrypcji kolorowanek, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3. W celu złożenia zamówienia przez sklep internetowy na świadczenie Usług abonamentowych należy postępować zgodnie z instrukcją: https://wydawnictwomartel.pl/instrukcja.pdf

 

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ma obowiązek przesłania Abonentowi na podany przez niego Adres e-mail
po opłaceniu Abonamentu linku z dostępem do zakupionej Usługi abonamentowej wraz z Fakturą za zakupioną Usługę abonamentową.

 

2. W przesłanej wiadomości Usługodawca ma obowiązek dołączyć Regulamin oraz Instrukcję zakupu oraz korzystania z usługi „Kolorowanki na abonament”.

 

3. W przypadku wyłączenia Abonamentu, pomimo opłaconego okresu, Usługodawca prosi
o kontakt e-mailowy pod adresem:
sklep@wydawnictwomartel.pl bądź telefoniczny pod numerem tel. 62 753 66 83, 62 753 20 29 wew. 31.

 

§ 7. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIA

 

1. Umowa na świadczenie Usług abonamentowych obejmuje okres 365 dni.

 

2. Okres rozliczeniowy za korzystanie z Abonamentu trwa 30 dni i jego koszt wynosi 9,99 zł brutto.

 

3. W okresie 3 dni roboczych, przed końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, na Adres
e-mailowy Usługodawca zobowiązany jest przesłać Fakturę proforma z terminem płatności 3 dni
do opłacenia kolejnego Okresu korzystania z Usługi abonamentowej. Po opłaceniu Faktury proforma klient otrzyma Fakturę za korzystanie Usług abonamentowych.

 

4. Klient ma prawo zrezygnować ze świadczenia Usług abonamentowych w każdej chwili, jednakże Usługa ta zostanie wyłączona po upływie bieżącego Okresu rozliczeniowego.

 

5. Aby zrezygnować z Abonamentu, należy przesłać na Adres e-mailowy Usługodawcy tj.: sklep@wydawnictwomartel.pl formularz dotyczący rezygnacji ze świadczenia Usług abonamentowych.

 

6. Po rezygnacji z Abonamentu Klient ma prawo korzystać z Abonamentu do końca opłaconego Okresu rozliczeniowego.

 

7. Usługodawca jest uprawniony do aktualizacji udostępnionej oferty poprzez zmianę lub dodanie innych dostępnych kolorowanek co najmniej 4 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wiążące są dla stron od chwili poinformowania użytkowników o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu - www.wydawnictwomartel.pl. Do umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego
Regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia tychże umów.
5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Abonentów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.). Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę samodzielnie. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym osobom, organom lub sądom. Abonentowi i działającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna być kierowana na adres Usługodawcy.

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka WYDAWNICTWO MARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby: ul. Wrocławska 152, 62-800 Kalisz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537552; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 3 687 000,00 zł.; NIP: 6182075112; REGON: 30074988100000; BDO 000277982 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@wydawnictwomartel.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

4. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe.

 

5. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające z serwisu obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej www.wydawnictwomartel.pl


 9788364859694 Kolorowanka Wesołe Szlaczki  9788364859694 Kolorowanka Wesołe Szlaczki Bestseller

Kolorowanka Wesołe Szlaczki

9788364859694
7.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie